Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013

Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Оперативна програма „Административен капацитет”

Оперативна програма „Околна среда” 2014 - 2020

Правителство на Япония

Проект „Красива България”

Програма за развитие на ООН - ПРООН (UNDP)

Национален фонд за опазване на околна среда - НФООС

От социални помощи към осигуряване на заетост - ОСПОЗ

Програма ИСПА

Програма САПАРД

Национална програма „Опазване на реколта 2004 г.”

Социално-инвестиционен фонд

Национален доверителен екофонд

Фондация „Каунтърпарт Интернешънъл”

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - ПУДООС

Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи - ПКБАК

Фонд Социално подпомагане към МТСП

Агенция по заетостта към МТСП

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС

Министерство на младежта и спорта

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Агенция за хората с увреждания

Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния - България” 2007-2013

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020

Фонд Социална закрила към МТСП

Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България” 2014-2020

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020

Програма „Еразъм+”

Национално сдружение на общините в Република България

Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020”

Реализирани проекти за 2001 г.

Реализирани проекти за 2002 г.

Реализирани проекти за 2003 г.

Реализирани проекти за 2004 г.

Реализирани проекти за 2005 г.

Реализирани проекти за 2006 г.

Реализирани проекти за 2007 г.

Реализирани проекти за 2008 г.

Реализирани проекти за 2009 г.

Реализирани проекти за 2010 г.

Реализирани проекти за 2011 г.

Реализирани проекти за 2012 г.

Реализирани проекти за 2013 г.

Реализирани проекти за 2014 г.

Реализирани проекти за 2015 г.

Реализирани проекти за 2016 г.

Реализирани проекти за 2017 г.

Реализирани проекти за 2018 г.

“Атракционно-дегустационен център и семинарна зала” в “Музея на градинарството и лозарството” гр.Лясковец

Изграждане на екоучилищна среда в НУ “Цани Гинчев” гр.Лясковец

Благоустрояване и ремонт на територията на община Лясковец

Ремонтно-възстановителна дейност

“Районна пречиствателна станция за отпадъчни води за градовете Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица”

Опазване на реколта 2004

Ремонт ОУ “П. Р. Славейков”, с. Джулюница

Вътрешна газификация на обекти на издръжка и собственост на Община Лясковец

Ремонтни работи и рехабилитация на сгради на читалищата

Консултативен център за деца и семейства със социални проблеми.

Ремонт на настилки от тротоарни плочки и дворни пространства.

Саниране канал в с. Добри Дял

Основен ремонт на път IV-51413 свързващ гр. Лясковец със с. Козаревец

Национална програма „От социални помощи към заетост”

Национална програма за хора с увреждания

Арттерапевтичен център за деца и лица в психосоциален риск

Изграждане Канализационна мрежа град Лясковец - ІІ етап

Рехабилитация на ул. „Васил Левски”

Обект: Аварийно-възстановителни работи на Църква “Св. Св. Константин и Елена” с. Драгижево, Община Лясковец

Проект „Обществена трапезария за лица и семейства в социален риск”

Ремонт и обновяване на Целодневна детска градина "Сладкопойна чучулига" село Джулюница

За един по-достоен живот” - предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” на територията на Община Лясковец

Разкриване на обществена трапезария за лица и семейства от рискови групи и общности на територията на гр. Лясковец.

Ремонт на детска ясла „МИР” гр. Лясковец

История и традиции на Лясковец за европейско бъдеще

Ремонт покрив и фасади на ЦДГ „Сладкопойна чучулига” с. Джулюница, община Лясковец

Аварийно-възстановителни работи на църковен храм "Св. Никола" - гр. Лясковец.

1 брой водосток на дере, преминаващо през село Добри дял, община Лясковец

Аварийно-възстановителни работи на църковен храм "Св. Георги" с. Джулюница, община Лясковец

Аварийно-възстановителни работи на църковен храм "Св. Атанасий" - гр. Лясковец

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” 2009 г.

Национална програма „Социални услуги в семейна среда” 2009 г., дейност „Домашен социален патронаж”

Регионална програма „Училище за социална компетентност”

Обществена трапезария за лица и семейства в социален риск от гр. Лясковец

Подобряване на общинска пътна мрежа в Община Лясковец

Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Лясковец и Стражица

Строителство и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежи в гр. Горна Оряховица и гр. Лясковец” - обект в гр. Лясковец; Реконструкция на водопровод и канал по ул. „Никола Козлев”

„Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства”

„Обновяване и модернизация на читалище „Земеделец – 1899” в село Козаревец"

„Укрепване на капацитета на Община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно самоуправление”

„С.И.Л.А. „Социалната Икономика – Лост и Алтернатива в развитието на Община Лясковец”

„Арттерапевтична работилница за деца и младежи със специфични образователни потребности в община Лясковец”

„Хората в неравностойно положение на територията на Община Лясковец – равноправни и независими”

„Пълноценен живот и грижа за възрастните хора в община Лясковец, чрез създаване на дневен център”

"Заедно в обучението и игрите, заедно в мечтите"

"Интегрирано образование - стъпка към самостоятелен начин на живот"

Изграждане на канализационни мрежи гр. Лясковец – ІІІ етап, за улици: “Кирил и Методи”, „Д-р Ив. Камбуров” /отклонение/ и „Г.Бенковски” /отклонение/

Ремонт и обновяване на спортна площадка към стадион „Юнак”, град Лясковец

Административна сграда Кметство с.Джулюница, Община Лясковец

Детска ясла „Мир”, гр.Лясковец, ул. „д-р Иван Касабов” №9А

Устойчива рехабилитация чрез социални услуги от нов тип - „Съботно – неделна грижа за деца и родители”

Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ„Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец

Карвинг Фестивал - Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство

Облагородяване в междублоково пространство кв. 28, град Лясковец – Озеленяване и детска площадка

Почистване, облагородяване и озеленяване на междублоково пространство в кв. 95, гр. Лясковец

Чрез добри практики към добро управление на човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места

Изграждане на канализационна система и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води на с. Мерданя, община Лясковец

Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания в град Лясковец

Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец

"Заедно да преоткрием нашето училище"

„Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”

Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Радост”, гр. Лясковец

Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Пчелица”, гр. Лясковец

Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Славейче”, гр. Лясковец

Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Славейче”, гр. Лясковец

Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Пчелица”, гр. Лясковец

Благоприятни условия за трудова реализация на хора с увреждания в общинска администрация - Лясковец

Създаване на съвременни условия за спорт, отдих и рекреация на активните младежи и жители на община Лясковец

Подобряване облика на населените места на територията на Община Лясковец

Протегната ръка за по-достоен живот

„Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка”

Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец

Местност „Светицата” – новата туристическа атракция с историческа значимост на община Лясковец

„Лясковската иконопис и живопис – мост за предаване във времето на местната културна идентичност”

Чрез обучение към модерна и ефективна общинска администрация Лясковец

Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец

Родителска академия - Заедно ще успеем

Развитие на нови туристически атракции към Музей на гурбетчийското градинарство в гр. Лясковец

Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец

Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на Община Лясковец

Опазване културното наследство на община Лясковец, чрез провеждане Седмица на местното кулинарното разнообразие

Повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучения

Адаптиране на санитарно помещение в административна сграда на община Лясковец за нуждите на хора с увреждания

Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец

Възстановяване и благоустрояване на зелена зона за отдих в град Лясковец

Повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучения

Българска национална култура и наследство – богатство и многообразие от обреди и обичаи

Здравеопазване без граници

Училище за толерантност

„Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за Църква „Св. Васил” по ПУП на гр. Лясковец”

Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания в град Лясковец

Осигуряване на топъл обяд в община Лясковец

Независим живот в Община Лясковец - чрез комплексни услуги за социално включване

Да сбъдваме заедно мечтите си

Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж в Община Лясковец за пълноценно социално включване

Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък – 1870, гр. Лясковец

Активни граждани – отговорни родители

Система за ранно известяване и защита при наводнения

Иновативен модел за интеграция на учениците от етническите малцинства в училище

Ремонт на покрив и фасади на обществена сграда на Кметство село Мерданя

Строително-ремонтни работи в НУ "Цани Гинчев" - ремонт санитарни помещения, отводняване и възстановяване настилка вътрешно дворно пространство

Активни за нашия регион

Осигуряване на топъл обяд в община Лясковец

"Мрежа за зелени работни места" - Насърчаване на екотуризъм и биологично земеделие, както новаторски механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в областта на Румъния-България Трансгранично

Осигуряване на достъпна среда на Читалище „Пробуждане – 1896” с. Джулюница

Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в Община Лясковец, Област Велико Търново

Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец

Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец

Аварийно отводняване и възстановяване на настилка на вътрешно дворно пространство на НУ „Цани Гинчев”, гр. Лясковец

Осигуряване на достъпна среда и приспособяване на работни места за трудова реализация на хора с увреждания в Клуб на инвалида, град Лясковец

Осъществяване на мерки за приобщаване на уязвими групи на територията на Община Лясковец

Activation of young people in rural areas- Mission Possible!

„Детска ясла „Мир” гр. Лясковец – Рехабилитация на детска площадка за деца до 3 години и ремонт и възстановяване на ограда”

Приказки за култура, история и природа

Изграждане на система за предотвратяване и ранно предупреждение за наводнения

RARE - Промяна на дискурси и практики: ромите като човешки ресурс

Моят отпечатък в Българското председателство

Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Лясковец

Нов шанс за социално включване в Община Лясковец

Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец

Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович” - град Лясковец

Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност

Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец

Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец

Аварийно отводняване и възстановяване на настилка на вътрешно дворно пространство в НУ „Цани Гинчев”, гр. Лясковец

Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец - Етап 1

Реконструкция на отоплителна инсталация на ОУ "П.Р.Славейков" - с. Джулюница

Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец

Осигуряване на топъл обяд на уязвими лица от Община Лясковец

Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец - Етап 2

Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец

Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец

Предоставяне на топъл обяд на уязвими лица от Община Лясковец