This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 12.01.2021 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 208

ОТНОСНО: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно делегирана дейност, считано от 01.01.2021 г., с капацитет 36 потребители.

На основание чл.17, ал.1, т.7, чл.21, ал.1, т.8, т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.305, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.25, ал.1 и ал.2, т.1 и т.4 от Закона за социалните услуги, чл.83, ал.1 и чл.84, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно делегирана дейност, считано от 01.01.2021 г.

2. Натуралният показател се определя съгласно Решение № 790/30.10.2020 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г. - 36 (тридесет и шест) потребители за 2021 година.

3. Социална услуга „Асистентска подкрепа“ ще се предоставя в следното помещение, находящо се в едноетажна масивна сграда - общинска собственост, изградена в урегулиран поземлен имот (УПИ) V - за училище в кв. 103 по ПУП на гр. Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, ул. „Никола Козлев” № 76, описан в Акт № 175/27.06.2013 г. за публична общинска собственост (сградата на НУ „Никола Козлев”, закрито със Заповед № РД-14-50/22.06.2018 г. на министъра на образованието и науката):
Помещение № 12 - работен офис (с площ 58.20 кв.м.) Офис – кабинет на социална услуга „Асистентска подкрепа“ държавно делегирана дейност, граничещо:
- на изток – с двор;
- на север - с помещение № 11 и коридор;
- на запад – с помещение № 13;
- на юг - с двор, който е част от УПИ V - за училище.

4. Възлага на Кмета на Община Лясковец да създаде необходимата организация, както и извършването на всички фактически и правни действия във връзка с изпълнението на настоящото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |