This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 180

ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Общински съвет - Лясковец прави вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложение № 3.
II. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 58/06.02.2020 г. като числото „1 874 971 лв.” става „1 842 547 лв.“ и текстът придобива следната редакция:
1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2020 г.:
За капиталови разходи са планирани 1 842 547 лв., от тях:
1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 428 566 лв. със средства от:
- 78 951 лв. целева субсидия;
- 76 557 лв. целеви трансфер по ПМС № 125/29.06.2018 г.;
- 47 040 лв. целеви трансфер по ПМС № 165/07.08.2018 г.;
- 800 лв. целеви трансфер по ПМС № 315/19.12.2018 г.;
- 190 581 лв. целеви трансфер по ПМС № 284/15.11.2019 г.;
- 15 842 лв. целеви трансфер по ПМС № 283/15.10.2020 г.;
- 1 860 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
- 865 лв. собствени средства на ОУ „П. Р. Славейков“ - с. Джулюница;
- 3 020 лв. собствени средства;
- 13 050 лв. ПУДООС.
1.3.2. За средства от Европейския съюз – 1 413 981 лв., съгласно Приложение № 3.
1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 210 464 лв., в т.ч. 49 625 лв. – текущ ремонт покрив на СУ „Максим Райкович” – гр. Лясковец, 2 500 лв. - подмяна на дограма в ОУ „П. Р. Славейков“ - с. Джулюница и 158 339 лв. - текущ ремонт улична мрежа и общински пътища в Община Лясковец.
Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 4.
1.3.4. За ремонт на улична мрежа и тротоари на територията на Община Лясковец – 213 045 лв. - целеви трансфер, предоставени с ПМС № 165/07.08.2018 г.
1.3.5. Остатък от целеви трансфер - 10 189 лв. за ул. „Димо Минев”.
1.3.6. Общински съвет - Лясковец дава съгласие кметът на Община Лясковец по реда на чл. 87 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища в размер на 88 449 лв. - Приложение № 12.

Наименование:
А). Целеви трансфер по ПМС № 125/29.06.2018 г.
§ 51-00
било става
1. Ремонтно-възстановителни работи на оградни
и подпорни зидове и ритуална къща
към Църквата „Св. Атанас“ - гр. Лясковец. 127 243 76 557
Всичко: 127 243 76 557

Б). Целеви трансфер по ПМС № 283/15.10.2020 г.
§ 52-00
било става
1. СУ „М. Райкович“ гр. Лясковец - лаптопи 11 бр. 0 9 672
2. НУ „Ц. Гинчев“ гр. Лясковец - лаптопи 3 бр. 0 2 668
3. ОУ „П. Р. Славейков“ с. Джулюница - лаптопи 4 бр.0 3 502
Всичко: 0 15 842

В). Собствени средства § 52-00
било става
1. гр. Лясковец - компютърна конфигурация. 0 500
2. гр. Лясковец - моноблок за газова горелка. 0 1 920
Всичко: 0 2 420

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |