This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 24.09.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 150

ОТНОСНО: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

На основание чл.125, ал.1 и чл.7, ал.5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на т. 11.1 и т. 11.2 от Решение № 68/05.03.2020 г. на Общински съвет - Лясковец, с което е изменено върнатото за ново обсъждане Решение № 58/06.02.2020 г. за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец одобрява извършването на вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложение № 1.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |