This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 137

ОТНОСНО: Определяне на възнагражденията на общинските съветници в Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.33, ал.1, т.2, във връзка с чл.34, ал.1 и ал.2, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.17, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя възнаграждението на общинските съветници за участия в заседания на Общински съвет – Лясковец и неговите комисии, в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация Лясковец за съответния месец, считано от 01.07.2020 г.

2. Възнаграждението се изплаща до 15 число на следващия месец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |