This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 109

ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, 1 „против” и 7 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Общински съвет - Лясковец прави вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложение № 3.

II. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 58/06.02.2020 г. като числото „2 040 171 лв.” става „1 871 765 лв.“ и текстът придобива следната редакция:

1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2020 г.:
За капиталови разходи са планирани 1 871 765 лв., от тях:
1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 457 784 лв. със средства от:
- 78 951 лв. целева субсидия;
- 127 243 лв. целеви трансфер по ПМС № 125/29.06.2018 г.;
- 51 112 лв. целеви трансфер по ПМС № 165/07.08.2018 г.;
- 7 172 лв. целеви трансфер по ПМС № 315/19.12.2018 г.;
- 190 581 лв. целеви трансфер по ПМС № 284/15.11.2019 г.;
- 1 860 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
- 865 лв. собствени средства на ОУ „П. Р. Славейков“ - с. Джулюница.

1.3.2. За средства от Европейския съюз – 1 413 981 лв., съгласно Приложение № 3.
1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 116 121 лв., в т.ч. 49 999 лв. – текущ ремонт покрив на СУ „Максим Райкович” – гр. Лясковец, 2 500 лв. - подмяна на дограма в ОУ „П. Р. Славейков“ с. Джулюница и 63 622 лв. - текущ ремонт улична мрежа в Община Лясковец.
Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 4.

1.3.4. За ремонт на улична мрежа и тротоари на територията на Община Лясковец – 213 045 лв. - целеви трансфер, предоставени с ПМС № 165/07.08.2018 г.

1.3.5. Остатък от целеви трансфер - 10 189 лв. за ул. „Димо Минев”.

1.3.6. Общински съвет - Лясковец дава съгласие кметът на Община Лясковец по реда на чл. 87 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища в размер на 88 449 лв. - Приложение № 12.

Наименование:
А). Собствени средства
§ 51-00
било става
1. гр. Лясковец - Реконструкция на сграда
за общинска администрация Лясковец 39 960 0

2. Проект „Ремонт и обновяване на читалище
„Напредък 1870“ гр. Лясковец 16 462 0

3. „Приказки за култура, история и природа” -
ТГС Румъния-България 23 535 0
Всичко: 79 957 0

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |