This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 27.12.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 38

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на семейството на дете със средства от параграф 42-14.

На основание чл.33, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа „за”, 1 „против” и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец да подпомогне детето Никола Алиев Белгинов с еднократна парична помощ в размер на 1 000 (хиляда лева), като парите бъдат изплатени на неговата баба – Виолета Георгиева Стефанова.

2. Средствата да бъдат осигурени чрез разход по параграф 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет” от общинския бюджет за 2020 г.

3. Кметът на Община Лясковец да изплати помощта по точка 1 от настоящото решение в срок до 31.01.2020 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |