This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 27.12.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 37

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2020 г., както следва:

МЕСЕЦ ЯНУАРИ

1. Приемане Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2020 г.
2. Приемане на Годишен план за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2020 г.
3. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2020 г. и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
4. Календарна план-сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.04.2020 г. до 31.12.2020 г.
5. Приемане бюджета на Община Лясковец за 2020 г.
6. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за четвъртото тримесечие на 2019 г.
7. Управление и разпореждане с общинско имущество.
8. Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Лясковец за 2019 г.

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

1. Управление и разпореждане с общинско имущество.
2. Издаване на запис на заповед от Сдружение „МИГ-Лясковец-Стражица в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.
3. Програма за управление на кмета на Община Лясковец.

МЕСЕЦ МАРТ

1. Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2021 г. – 2023 г.
2. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.
3. Управление и разпореждане с общинско имущество.
4. Отчет на Регионална програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново с модул Община Лясковец 2014 - 2020 г., приета с Решение № 606/28.05.2015 г. на Общински съвет - Лясковец.
5. Приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2019 г.
6. Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.007-0071-С01 от 16.05.2019 г. по проект „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец”, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
7. Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване плащане на данък върху добавената стойност към заявка за авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.007-0071-С01 от 16.05.2019 г. по проект „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец”, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

МЕСЕЦ АПРИЛ

1. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2020 г.
2. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2020 г.
3. Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2019 г.
4. Управление и разпореждане с общинско имущество.
5. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2020 г. в Община Лясковец.
6. Приемане отчета на „Лотос” ЕООД (в ликвидация).

МЕСЕЦ МАЙ

1. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ ЮНИ

1. Приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.
2. Управление и разпореждане с общинско имущество.
3. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.
4. Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |