This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 27.12.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 35

ОТНОСНО: Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” – гр. Велико Търново на извънредно събрание.

На основание чл.17, ал.1, т.1 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.51 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.17, т.1 и т.2 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Възлага на представителя на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД да гласува на Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД с ЕИК 1045110514, насрочено за 08.01.2020 г. (ново при липса на кворум – за 31.01.2020 г.) по въпросите, включени в дневния ред по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред – Промяна в капитала на дружеството, с проект на решение: „ОСА приема предложената промяна в капитала на дружеството, съгласно предложение за проекторешение по т. 1 от дневния ред, представляващо приложение към писмо с изх. № 20-00-858/26.11.2019 г. на Министерство на здравеопазването” да гласува „против” при вземане на следното решение:
„ОСА приема предложената промяна в капитала на дружеството, съгласно предложение за проекторешение по т. 1 от дневния ред, представляващо приложение към писмо с изх. № 20-00-858/26.11.2019 г. на Министерство на здравеопазването.”

2. Промяна в Устава на дружеството, с проект за решение: „ОСА приема предложената промяна в Устава на дружеството, съгласно предложение за проекторешение по т. 2 от дневния ред, представляващо приложение към писмо с изх. № 20-00-858/26.11.2019 г. на Министерство на здравеопазването” да гласува „против” при вземане на следното решение:
„ОСА приема предложената промяна в Устава на дружеството, съгласно предложение за проекторешение по т. 2 от дневния ред, представляващо приложение към писмо с изх. № 20-00-858/26.11.2019 г. на Министерство на здравеопазването”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |