This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 27.12.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 34

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) от 2018 г. и Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец приема отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) от 2018 г. и Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2019 г., съгласно Приложение № 1.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |