This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 27.12.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 32

ОТНОСНО: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2020 г. и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.6, т.12 и т.23, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Културен календар за периода от месец януари до края на месец март 2020 г., съгласно Приложение № 1.

2. Утвърждава План-сметка за необходимите финансови средства в размер на 7 480 лв. и 730 лв. дофинансиране на читалищната дейност за провеждане на проявите, включени в Културния календар за периода от месец януари до края на месец март 2020 г., съгласно Приложение № 2.


Изтегли:
   Приложения № 1 и № 2
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |