This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 27.12.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 31

ОТНОСНО: Подобряване безопасността на движението в Община Лясковец.

На основание чл.33, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа „за”, 7 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се подмени поетапно старото неефективно улично осветление, с такова от ново поколение, като допълнително се осветят пешеходните пътеки.

2. Възлага на общинска администрация да разработи график и организира изграждането на повдигнати пешеходни пътеки съгласно Наредба № РД-02-02-10/05.07.2012 г. (ДВ, бр.56/2012 г.)

3. Да се заложат необходимите финансови средства в проектобюджета за 2020 година за реализацията на дейностите по т.1 и т.2, които изцяло са насочени към местните общности.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |