This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 27.12.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 30

ОТНОСНО: Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново в публични активи - общинска собственост на територията на Община Лясковец през 2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.198ж, §9, ал.10 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ бр. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 2015 г.), и чл.198о, ал.1 и ал.4 и във връзка с чл.198п, ал.1 и ал.5, т.4 и т.5 и ал.6 от Закона за водите (ЗВ).

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява извършените от „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново инвестиции, предложени за приемане от тристранната комисия съгласно Протокол от проведени заседания за периода от 03.12.2019 г. до 09.12.2019 г. и възлага на Кмета на Община Лясковец да приеме с двустранни приемо-предавателни протоколи направените инвестиции в материални активи, както следва:

1.1. Аварийна подмяна на водопровод, частична подмяна на съществуващ актив с инв. № 14477 – АЦ Ø 80 мм с PEND Ø 90 мм, с дължина 198 л.м., по ул. „Шипка” от ОК 36 до ОК 41 гр. Лясковец, на стойност: 19 689,56 лв. без ДДС;

1.2. Аварийна подмяна на водопровод, частична подмяна на съществуващ актив с инв. № 6912 с PEND Ø 63 мм, с дължина 162 л.м., в местност „Вилна зона” гр. Лясковец, на стойност: 1 675,98 лв. без ДДС;

1.3. Аварийна подмяна на водопровод, частична подмяна на съществуващ актив с инв. № 6988 с PEND Ø 110 мм, с дължина 444 л.м., по ул. „Максим Райкович” (промишлена зона) от ОК 660 - ОК 682 - ОК 686 гр. Лясковец, на стойност: 52 226,90 лв. без ДДС;

1.4. Доставка и монтаж на спирателен кран DN 200 мм с ел. задвижка за Напорен резервоар 1000 м3 - гр. Лясковец нов ДМА, на стойност: 5 239,68 лв. без ДДС.

2. На основание чл. 198ж от ЗВ и §9, ал. 10 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗВ (обн. ДВ бр. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 2015 г.) и във връзка с чл. 198б, т. 2 от ЗВ, Община Лясковец да предаде на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново за управление направените инвестиции в материални активи, приети с приемо-предавателни протоколи.

3. На основание чл. 198о, ал. 1 и ал. 4 и във връзка с чл. 198п, ал. 1 и ал. 5, т. 4 и т. 5 и ал. 6 от ЗВ и при условията на сключения между Асоциацията по ВиК и „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново Договор № АВК-ВТ-63/21.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г., Община Лясковец да предаде за стопанисване, поддържане и експлоатация на оператора „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново активите по т. 1.

4. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по изпълнението на настоящото решение като изпрати Уведомление до председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново с приложени копия на необходимите документи.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |