This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 27.12.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 28

ОТНОСНО: Приемане на План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2020 година и утвърждаване размера на таксата за битови отпадъци за 2020 година.

На основание чл.21, ал.1, т.7, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.66, ал.1 и чл.67, ал.2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), чл.10 и чл.11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. На основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 10 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет - Лясковец одобрява План-сметка за приходите и разходите по видовете дейности, както следва:
ПЛАН
ПРИХОДИ - 1 170 363.36 лв.
І. Приход от такса смет по облог - 1 220 400 лв.
ІІ. Остатък от 31.12.2019 г. - (-50 036.64) лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ 1 323 567.09 лв.
- осигуряване на съдове за събиране на битовите
отпадъци – контейнери, кофи и други
(чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗМДТ) - 8 370 лв.
- събиране, включително разделно, на битовите
отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за третирането им
(чл. 66, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ) - 656 154.45 лв.
- проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови
отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО
(чл. 66, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ) - 381 594.59 лв.
- почистване на уличните платна, площадите,
алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване
(чл. 66, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ) - 277 448.04 лв.

ОСТАТЪК КЪМ 31.12.2020 Г. - (-153 203.73) лв.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, промилът е върху данъчната оценка на имотите на граждани и върху по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на имотите на предприятията, за услугите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за 2020 година, както следва:

А.
За граждани
Сметосъбиране и сметоизвозване
/чл.66,ал.1,т.1 и т.2 от ЗМДТ/
Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения
/чл.66,ал.1,т.3 от ЗМДТ/
Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места
/чл.66,ал.1,т.4 от ЗМДТ/
Всичко
гр. Лясковец 2.54 1.37 1.34 5.25
с. Джулюница 4.23 1.87 0.65 6.75
с. Козаревец 2.62 1.50 0.63 4.75
с. Добри дял 2.44 1.62 0.44 4.50
с. Драгижево 3.27 2.66 0.57 6.50
с. Мерданя 2.75 3.36 0.64 6.75
Б.
За предприятия
Сметосъбиране и сметоизвозване
/чл.66,ал.1,т.1 и т.2 от ЗМДТ/
Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения
/чл.66,ал.1,т.3 от ЗМДТ/
Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места
/чл.66,ал.1,т.4 от ЗМДТ/
Всичко
гр. Лясковец 7.26 3.92 3.82 15.00
Кметство Джулюница 4.51 1.99 0.70 7.20
Кметство Козаревец 3.97 2.28 0.95 7.20
Кметство Добри дял 3.90 2.60 0.70 7.20
Кметство Драгижево 3.63 2.95 0.62 7.20
Кметство Мерданя 2.94 3.58 0.68 7.20

ІІІ. На основание чл. 67, ал. 3 от ЗМДТ и чл. 11, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, одобрява следните цени на различните видове съдове за съхраняване на битовите отпадъци – по посочената честота на извозване, за нежилищни имоти на предприятия, в зависимост от вида на декларираните съдове, както следва:
А. Кофа „Мева” - 3 пъти седмично - 29 лв. за месец.
Б. Контейнер „Бобър” - 3 пъти седмично - 189 лв. за месец.

ІV. Одобрява отчета на План-сметката за 2019 година (съгласно Приложение № 2).

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |