This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 27.12.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 27

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.39 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Общински съвет - Лясковец прави вътрешно-компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2019 г., съгласно Приложение № 1.

II. Общински съвет - Лясковец прави вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложения № 2 и № 9.

III. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 502/31.01.2019 г. като числото „2 916 239 лв.” става „3 134 387 лв.“ и текстът придобива следната редакция:

1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2019 г.:
За капиталови разходи са планирани 3 134 387 лв., от тях:
1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 1 880 284 лв. за:
- 160 982 лв. целева субсидия;
- 328 714 лв. целеви трансфер по ПМС № 125/29.06.2018 г.;
- 278 376 лв. целеви трансфер по ПМС № 165/07.08.2018 г.;
- 786 730 лв. целеви трансфер по ПМС № 315/19.12.2018 г.;
- 190 581 лв. целеви трансфер по ПМС № 284/15.11.2019 г.;
- 44 195 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
- 90 032 лв. от приватизация;
- 420 лв. от дарение;
- 254 лв. преходен остатък целева субсидия от 2018 г.
1.3.2. За средства от Европейския съюз – 1 254 103 лв.
съгласно Приложение № 2.
1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 79 853 лв., в т.ч. гр. Лясковец – ремонт кухня на ДСП - 10 000 лв., ДГ „Радост” – гр. Лясковец ремонт ВиК – 5 000 лв., с. Мерданя – ремонт съблекалня - 6 000 лв., с. Джулюница - ремонт покривна конструкция на НЧ „Пробуждане - 1896“ - 20 000 лв., с. Драгижево - ремонт покривна конструкция на НЧ „Развитие - 1894“ – 31 000 лв. и текущ ремонт на улични настилки и пътища в Община Лясковец – 7 853 лв.
Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9.
1.3.4. За ремонт на улична мрежа и тротоари на територията на Община Лясковец – 421 624 лв. - целеви трансфер, предоставени с ПМС № 165/07.08.2018 г.
1.3.5. Резерв от целева субсидия - 152 318 лв.
1.3.6. Общински съвет - Лясковец дава съгласие кметът на Община Лясковец по реда на чл. 88 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа - Приложение № 11.
1.3.7. За довършителни работи с характер на текущ ремонт от собствени средства – 15 000 лв. за дофинансиране на НЧ „Напредък - 1870” – гр. Лясковец.
Промяната на обектите е, както следва:

Наименование:

А). Целеви трансфер § 31-18 § 51-00
било става
1. Аварийни СМР на водосток над дере в промишлена
зона Честово ул. „Максим Райкович“ м/у о.т.757-771 0 105 551
2. Аварийни СМР на водосток над дере в с. Добри дял
ул. „Славяни“ м/у о.т.298-137 0 85 030
3. За рехабилитация на уличната мрежа и тротоарите на
територията на общината - ул. "Любен Каравелов" 152 010 138 527
4. За рехабилитация на уличната мрежа и тротоарите на
територията на общината - ул. "Панайот Хитов" 104 056 90 801
5. За рехабилитация на уличната мрежа и тротоарите на
територията на общината - ул. "Трети март" 22 310 49 048
Всичко: 278 376 468 957

Б). Собствени средства по § 40-00 § 51-00
било става
1. Реконструкция и рехабилитация на уличната
настилка, тротоарите и съоръженията към тях на
бул. „Христо Ботев“ в гр. Лясковец 13 035 28 066
Всичко: 13 035 28 066

В). Приватизация § 51-00
било става
1. Реконструкция и рехабилитация на уличната
настилка, тротоарите и съоръженията към тях на
бул. „Христо Ботев“ в гр. Лясковец 41 997 54 113
Всичко: 41 997 54 113

Г). Дарение § 53-00
било става
1. гр. Лясковец - Софтуер Windows 10 Professional
- дигитален лиценз 0 420
Всичко: 0 420

IV. Общински съвет - Лясковец изменя т. 2 от свое Решение № 502/31.01.2019 г., като текстът придобива следното съдържание:

„2. Определя, съгласно чл. 39 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) максимален размер на дълга, както следва:
2.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2019 г. – 1 251 358 лв.;
2.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2019 г. – 1 243 105 лв.“

V. Общински съвет - Лясковец изменя т. 7 от свое Решение № 502/31.01.2019 г., като текстът придобива следното съдържание:

„7. Утвърждава за Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” приходи в размер на 182 000 лв., разходи в размер на 182 000 лв. и 16 броя численост на персонала.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |