This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 27.12.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 26

ОТНОСНО: Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя“ АД - гр. Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.51а, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.2 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Избира Георги Христов Петров - Председател на Общински съвет - Лясковец, за представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя“ АД - гр. Лясковец.

2. Упълномощава Георги Христов Петров да представлява Община Лясковец в Общото събрание на акционерите като участва при вземането на решения от него, съобразно притежаваните от общината акции в капитала на „Лясковски лозя“ АД - гр. Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |