This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 27.12.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 23

ОТНОСНО: Определяне представител на Община Лясковец пред „Асоциация общински гори“.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя за представители на Община Лясковец пред „Асоциация общински гори“:

- упълномощен представител - д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – Кмет на Община Лясковец и
- заместник - инж. Росица Лазарова Господинова – Заместник-кмет на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |