This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 28.11.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 22

ОТНОСНО: Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2019 година и ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.34, ал.2 и ал.7, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с Решение № 499/31.01.2019 г. на Общински съвет – Лясковец и заявление с вх. № М-2634/08.10.2019 г., както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Лясковец през 2019 година - Раздел Б. Разпореждане с имоти - общинска собственост, т. І. Продажба на имоти - общинска собственост, с имот - частна общинска собственост, представляващ 114/387 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVI-277 в кв. 23 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, целия с площ 387 кв. м, описан в Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 1241/12.11.2019 г.

II. Взема решение да се прекрати съсобствеността между Община Лясковец от една страна и Габриел Венциславов Венев и Даниела Маринова Маринова, от друга страна, чрез продажбата на 114/387 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVI-277 в кв. 23 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, общ. Лясковец, целия с площ 387 кв. м, описан в Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 1241/12.11.2019 г.

1. Да се сключи договор за продажба на 114/387 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVI-277 в кв. 23 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, целия с площ 387 кв. м, описан в Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 1241/12.11.2019 г., между Община Лясковец в качеството й на продавач и Габриел Венциславов Венев и Даниела Маринова Маринова в качеството им на купувачи, при пазарна цена в размер на 2 097,60 лв. без вкл. ДДС. Сделката се облага с ДДС съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност.

2. Пазарната цена, както и дължимия ДДС върху облагаемата доставка да се заплати в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF
код за вид плащане: 445600
БАНКА ДСК ЕАД - Лясковец.

3. Местен данък в размер на 58,73 лв., представляващ 2,8% върху пазарната цена без вкл. ДДС, да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF
код за вид плащане: 442500
БАНКА ДСК ЕАД - Лясковец.

4. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарната оценка за обекта, в размер на 100,00 лв., да се заплатят в касата на Общината – стая № 19.

5. Такса „Административна услуга” в размер на 16,00 лв. да се заплати в Информационния център в Община Лясковец.
Непарични платежни средства за плащанията по т. 2 - т. 5 не се приемат.

6. Възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед и да сключи договор за продажба на 114/387 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVI-277 в кв. 23 по Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец, целия с площ 387 кв. м, описан в Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 1241/12.11.2019 г.

III. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по извършване на разпореждането с имота, описан в т. I.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |