This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 28.11.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 21

ОТНОСНО: Предоставяне на допълнителни помещения на Домашен социален патронаж за изпълнение на дейности по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер № BG05M9OP001-2.040-0044-C01 от 28.06.2019 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет – Лясковец дава съгласие да бъдат предоставени на Домашен социален патронаж за изпълнение на дейности по проект: „Патронажна грижа в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0044-С01 по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2”, ОП „РЧР” 2014-2020 година, финансирана от ЕСФ следните 3 бр. помещения на II-ри етаж - страна юг в общинска административна сграда на ул. „Младост“ № 2 в гр. Лясковец, описана в Акт за публична общинска собственост (АОС-п) № 4/22.01.1997 г., находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) I-1857, в кв. 77 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) на гр. Лясковец:

а). Помещение № 1 – работен офис (16.78 кв. м) Офис-кабинет на проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“, граничещо:
- на юг – с двор, част от УПИ I-1857, кв. 77 по ПУП;
- на север – със санитарни помещения;
- на запад – с приемна на Общинска служба „Земеделие и гори“ и тераса;
- на изток – с фоайе.

б). Помещение № 2 – „Фоайе“ (16.68 кв. м), граничещо:
- на юг - с двор, част от УПИ I-1857, кв. 77 по ПУП;
- на север – с коридор, стълбище;
- на запад – с помещение № 1;
- на изток – с помещение № 3.

в). Помещение № 3 - работен офис (16.78 кв. м). Офис-кабинет на проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“, граничещо:
- на юг - с двор, част от УПИ I-1857, кв. 77 по ПУП;
- на север – със склад;
- на запад – с помещение № 2;
- на изток – с Отдел „Местни приходи“ и тераса.
Към предоставените помещения ще се ползват общи части, представляващи коридор, стълбище, както и санитарните помещения част към административната сграда.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме всички необходими действия относно предоставените допълнителни помещения на Домашен социален патронаж за изпълнение на дейности по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0044-C01 по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, ОП „РЧР“ 2014 – 2020 година, финансирана от ЕСФ, за периода на реализация на дейностите по проекта.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |