This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 28.11.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 20

ОТНОСНО: Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец и на Председателя на Общински съвет – Лясковец за третото тримесечие на 2019 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно възникналото трудово правоотношение въз основа на избор на Кмета на общината и на Председателя на Общински съвет по реда на чл.26, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с изпълнението на чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерски съвет от 30.12.1986 година.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Одобрява средствата за командировки на д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - Кмет на Община Лясковец, за третото тримесечие на 2019 година, както следва:
- на територията на страната – многократни пътувания до гр. София и еднократно пътуване до гр. Ловеч, гр. Бургас и м. Рожен – общо 345,00 лв.

II. Одобрява средствата за командировки на Даниела Тодорова Арабаджиева - Председател на Общински съвет – Лясковец, за третото тримесечие на 2019 година, както следва:
- командировка на територията на страната – еднократно пътуване до м. Рожен – 60,00 лв.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |