This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 28.11.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 19

ОТНОСНО: Определяне и утвърждаване на основна месечна работна заплата на Кмета на Община Лясковец, кметовете на населените места в Община Лясковец и възнаграждението на Председателя на Общински съвет – Лясковец, считано от 06.11.2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.26, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.5, ал.16 и чл.8, ал.3 от ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Приложение № 1 към чл.3 ал.2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.16 и чл.8, ал.3 от ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Приложение № 1 към чл.3 ал.2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, Общински съвет – Лясковец определя основна месечна работна, считано от 06.11.2019 г. на Кмета на Община Лясковец и на кметовете на населените места в общината, както следва:

1. д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – Кмет на Община Лясковец - 2 250 лева.
2. Мариан Точев Атанасов – Кмет на Кметство с. Джулюница - 1 250 лева.
3. Красимира Йорданова Колева – Кмет на Кметство с. Козаревец - 1 100 лева.
4. Стоян Василев Стоянов – Кмет на Кметство с. Добри дял - 1 100 лева.
5. Мариян Георгиев Попов – Кмет на Кметство с. Драгижево - 1 000 лева.
6. Марин Иванов Люцканов – Кмет на Кметство с. Мерданя - 1 000 лева.

ІІ. На основание чл. 26, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, считано от 06.11.2019 г. определя основно месечно възнаграждение на председателя на Общински съвет – Лясковец – Георги Христов Петров в размер на 80% от основното възнаграждение на кмета на Община Лясковец – 900 лева за 4 (четири) часов работен ден, и от 22.11.2019 г. - 1 800 лева за 8 (осем) часов работен ден.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |