This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 28.11.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 17

ОТНОСНО: Удължаване срока за възстановяване на отпуснатия безлихвен заем за сметка на централния бюджет на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.52, ал.1, т.2 и чл.103, ал.4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), чл.3, т.5 от Закона за общинския дълг и в изпълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за удължаване срока за възстановяване на отпуснатия безлихвен заем за сметка на централния бюджет на Община Лясковец през месец декември 2018 г. в размер на 500 000 лв. с още една година - до 01.12.2020 г.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да изготви и отправи мотивирано предложение до Министъра на финансите за удължаване срока за възстановяване на отпуснатия безлихвен заем за сметка на централния бюджет на Община Лясковец през месец декември 2018 г. с още една година - до 01.12.2020 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |