This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 28.11.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 16

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Общински съвет - Лясковец прави вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложения № 2 и № 9.

II. В т. 1.3. от свое Решение № 502/31.01.2019 г. числото „2 928 357 лв.” става „2 916 239 лв.“, като текстът придобива следната редакция:
1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2019 г.:
За капиталови разходи са планирани 2 916 239 лв., от тях:
1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 1 674 254 лв. за:
- 160 982 лв. целева субсидия;
- 328 714 лв. целеви трансфер по ПМС № 125/29.06.2018 г.;
- 278 376 лв. целеви трансфер по ПМС № 165/07.08.2018 г.;
- 786 730 лв. целеви трансфер по ПМС № 315/19.12.2018 г.;
- 29 164 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
- 77 916 лв. от приватизация;
- 254 лв. преходен остатък целева субсидия от 2018 г.

1.3.2. За средства от Европейския съюз – 1 254 103 лв.
съгласно Приложение № 2.
1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 107 000 лв., в т.ч. гр. Лясковец – ремонт кухня на ДСП - 10 000 лв., ДГ „Радост” – гр. Лясковец ремонт ВиК – 5 000 лв., с. Мерданя – ремонт съблекалня - 6 000 лв., с. Джулюница - ремонт покривна конструкция на НЧ „Пробуждане - 1896“ - 20 000 лв., с. Драгижево - ремонт покривна конструкция на НЧ „Развитие - 1894“ – 31 000 лв. и текущ ремонт на улични настилки и пътища в Община Лясковец – 35 000 лв.
Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9.
1.3.4. За ремонт на улична мрежа и тротоари на територията на Община Лясковец – 421 624 лв. - целеви трансфер, предоставени с ПМС № 165/07.08.2018 г.
1.3.5. Резерв от целева субсидия - 152 318 лв.
1.3.6. Общински съвет - Лясковец дава съгласие кметът на Община Лясковец по реда на чл. 88 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа - Приложение № 11.
1.3.7. За довършителни работи с характер на текущ ремонт от собствени средства – 15 000 лв. за дофинансиране на НЧ „Напредък - 1870” – гр. Лясковец.
Промяната на обектите е, както следва:

Наименование:
А). Целева субсидия § 51-00
било става
1. ДГ „Славейче“ - ремонт стълбище и околно
пространство 12 287 12 286
2. „Аварийно отводняване и възстановяване на
настилка на вътрешно дворно пространство в
НУ „Цани Гинчев” - гр. Лясковец 45 555 45 553
3. Ремонт помещение пенсионерски клуб
с. Добри дял 9 197 9 196
4. „Основен ремонт на обслужваща сграда към
спортен комплекс в град Лясковец - Етап 1” 42 118 41 159
Всичко: 109 157 108 194

§ 52-00
било става
1. Комбинирано детско съоръжение за възраст
от 3 до 12 г. 543 1 506
Всичко: 543 1 506

Б). Собствени средства по § 40-00 § 51-00
било става
1. Козаревец - ремонт обслужваща сграда
на стадиона 11 511 11 509
Всичко: 11 511 11 509
В). Приватизация § 51-00
било става
1. „Аварийно отводняване и възстановяване на
настилка на вътрешно дворно пространство в
НУ „Цани Гинчев” - гр. Лясковец 0 960

2. Рехабилитация на уличната мрежа и тротоарите
на територията на общината - улица
перпендикулярна на ул. „Панайот Хитов“
до парцел 75 35 000 0
Всичко: 35 000 960

§ 52-00
било става
1. гр. Лясковец - лекотоварен автомобил 1+1 0 22 820
2. Комбинирано детско съоръжение за възраст
от 3 до 12 г. 2 145 1 182
3. Изкупуване на част от УПИ XXІІІ – 1234
в кв. № 60 по ПУП-ПР на гр. Лясковец,
попадащи в улица с о.т. 2026-2027 (ул. „Божур“) 0 67
Всичко: 2 145 24 069

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |