This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 28.11.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 12

ОТНОСНО: Писмо до Агенция „Пътна инфраструктура” гр. София и Областно пътно управление - Велико Търново, за необходимостта от ремонт на път III-4004 „I-4 - Джулюница - Горско Ново село”.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.57, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет – Лясковец да изготви писмо до Агенция „Пътна инфраструктура” гр. София и Областно пътно управление - Велико Търново, за необходимостта от ремонт на път III-4004 „I-4 - Джулюница - Горско Ново село”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |