This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 28.11.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 11

ОТНОСНО: Определяне представител на Общински съвет – Лясковец в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на Националното сдружение на общините в Република България.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на Общински съвет – Лясковец: Георги Христов Петров – председател на Общински съвет – Лясковец.

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от: Емилия Атанасова Жилиева – председател на ПК „Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и следприватизационен контрол, и концесии“ на Общински съвет – Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |