This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 28.11.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 10

ОТНОСНО: Определяне представители на Общински съвет – Лясковец в Областен съвет за развитие на област Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие и чл.63, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, във връзка с писмо изх.№ ОА04-8259/07.11.2019 г. на Областният управител на област Велико Търново.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа „за”, 1 „против” и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя за представител на Общински съвет – Лясковец в Областния съвет за развитие на област Велико Търново: Георги Христов Петров – председател на Общински съвет – Лясковец.

2. При невъзможност за участие на определения в т.1 представител на Общински съвет – Лясковец в Областния съвет за развитие на област Велико Търново, той ще бъде заместван от: Тодор Димитров Тодоров – председател на ПК „Бюджет и финанси“ на Общински съвет – Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |