This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 28.11.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 9

ОТНОСНО: Създаване на Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, във връзка с чл.72, ал.2, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и чл.12, ал.1, във връзка с чл.24, ал.1 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Създава Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в състав от седем члена, както следва:

Председател: Деян Николов Рачев.
Заместник-председател: Златко Христов Войводов.
Секретар: Иван Валериев Иванов.
Членове:
1. Даниела Тодорова Арабаджиева.
2. Марияна Събева Бъчварова.
3. Тодор Димитров Тодоров.
4. Емилия Атанасова Жилиева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |