This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 18.11.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 6

ОТНОСНО: Създаване на постоянни комисии на Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.

На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17, ал.1, т.5 и чл.19 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец и предложения от представените в Общински съвет – Лясковец политически партии и коалиции.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Създава постоянна комисия „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ЕТИКА, СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА, КОНТРОЛ НА РЕШЕНИЯТА” на Общински съвет – Лясковец, в състав от седем члена и избира нейните членове, както следва:

Председател: Даниела Тодорова Арабаджиева – от квотата на ПП ГЕРБ;

Заместник-председател: Георги Йорданов Димитров – от квотата на коалиция „БСП за България”;

Секретар: Росица Тодорова Петрова – от квотата на ПП ГЕРБ;

Член: Андрей Тенев Картунов – от квотата на коалиция „БСП за България”;

Член: Иван Валериев Иванов – от квотата на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”;

Член: Марияна Събева Бъчварова – от квотата на ПП ГЕРБ;

Член: Тодор Димитров Тодоров – от квотата на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |