This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 18.11.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 5

ОТНОСНО: Създаване на постоянни комисии на Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.

На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17, ал.1, т.4 и чл.19 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец и предложения от представените в Общински съвет – Лясковец политически партии и коалиции.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Създава постоянна комисия „ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, РЕД, ЗАКОННОСТ, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО” на Общински съвет – Лясковец, в състав от седем члена и избира нейните членове, както следва:

Председател: Росен Георгиев Иванов – от квотата на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”;

Заместник-председател: Румен Иванов Стойков – от квотата на ПП ГЕРБ;

Секретар: Иван Валериев Иванов – от квотата на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”;

Член: Емилия Атанасова Жилиева – от квотата на коалиция „БСП за България”;

Член: Васил Димитров Христов – от квотата на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”;

Член: Златко Христов Войводов – от квотата на ПП ГЕРБ;

Член: Даниел Димитров Димов – от квотата на ПП ГЕРБ.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |