This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 2 от заседание
на ОбС, проведено на 06.11.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 3

ОТНОСНО: Определяне на общински съветници за членове на комисия за провеждане на повторни публични търгове, съгласно Решение № 595/26.09.2019 г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 595/26.09.2019 г. на Общински съвет - Лясковец и писмо с изх.№ ОС-5405/05.11.2019 г. от Община Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя за членове на комисия за провеждане на повторни публични търгове с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в гр. Лясковец, съгласно Решение № 595/26.09.2019 г. на Общински съвет - Лясковец, следните общински съветници:

- На 07.11.2019 г.: Георги Христов Петров и Стоян Христов Йорданов.
- На 08.11.2019 г.: Георги Йорданов Димитров и Иван Валериев Иванов.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |