This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 2 от заседание
на ОбС, проведено на 06.11.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 2

ОТНОСНО: Създаване на временна комисия по подготовка на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.9, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Създава временна комисия по подготовка на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец в състав, както следва:

Председател: Георги Христов Петров - от Местна коалиция „Демократична България – Обединение (Воля, НФСБ)”.

Членове:

1. Даниела Тодорова Арабаджиева – от ПП ГЕРБ;
2. Златко Христов Войводов – от ПП ГЕРБ;
3. Марияна Събева Бъчварова – от ПП ГЕРБ;
4. Тодор Димитров Тодоров – от Земеделски съюз „Александър Стамболийски”;
5. Росен Георгиев Иванов – от Земеделски съюз „Александър Стамболийски”;
6. Емилия Атанасова Жилиева – от БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |