This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 1 от заседание
на ОбС, проведено на 06.11.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 1

ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.3 и чл.24, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.7, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след получен резултат от проведено тайно гласуване – с 10 гласа „за”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Избира за Председател на Общински съвет - Лясковец общинския съветник Георги Христов Петров, избран от листата на Местна коалиция „Демократична България – Обединение (Воля, НФСБ)”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |