This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 71 от заседание
на ОбС, проведено на 26.09.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 600

ОТНОСНО: Избор на Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с. Джулюница.

На основание чл.42, ал.8 във вр. ал.6, изр. трето и ал.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в изпълнение на правомощията си по чл.57, ал.2, т.1 и т.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец и във връзка с Решение № 49-МИ/24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Лясковец и указанията, дадени с писмо с изх. № МИ-06-326/19.09.2019 г. на Централната избирателна комисия.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, 2 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Избира Красимир Иванов Гинов за „Временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство с. Джулюница” в Община Лясковец, за времето от 26.10.2019 г. (края на мандат 2015 - 2019 г.) до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

ІІ. Лицето, временно изпълняващо длъжността Кмет на Кметство с. Джулюница, съгласно чл. 38, ал. 7 от ЗМСМА има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение, за времето от 26.10.2019 г. до полагането на клетва от новоизбрания кмет на Кметство с. Джулюница.

ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл. 3, ал. 2 и Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, Общински съвет - Лясковец определя размера на трудовото възнаграждение на Красимир Иванов Гинов - временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство с. Джулюница”: основна месечна работна заплата в размер на 944 лв. (деветстотин четиридесет и четири лева) и допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1% (един процент) върху основната работна заплата за всяка година придобит трудов стаж.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |