This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 71 от заседание
на ОбС, проведено на 26.09.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 596

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица, както и възмездно придобиване на право на собственост от физически лица.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.34, ал.2 и ал.7, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.20, ал.2, т.1, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността, Решение № 577/25.07.2019 г. на Общински съвет - Лясковец и заявление с вх. № УТ-03-4365/17.09.2019 г. от Снежана Спасова Георгиева, Николай Борисов Палев и Светлана Георгиева Палева.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Да се прекрати съсобствеността между Община Лясковец от една страна и Снежана Спасова Георгиева, Николай Борисов Палев и Светлана Георгиева Палева, от друга страна, чрез продажбата на 12/691 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXІІІ - 1234 в кв. 60 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, общ. Лясковец, целия с площ 691 кв. м, описан в Акт за частна общинска собственост (АОС - ч) № 1239/19.06.2019 г.

1. Да се сключи договор за продажба на 12/691 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXІІІ - 1234 в кв. 60 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, общ. Лясковец, целия с площ 691 кв. м, описан в Акт за частна общинска собственост (АОС - ч) № 1239/19.06.2019 г., между Община Лясковец в качеството й на продавач и Снежана Спасова Георгиева, Николай Борисов Палев и Светлана Георгиева Палева в качеството им на купувачи, при пазарна цена в размер на 267.60 лв. без вкл. ДДС. Сделката се облага с ДДС съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закон за данък върху добавената стойност.

2. Пазарната цена, както и дължимия ДДС върху облагаемата доставка да се заплати в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF
код за вид плащане: 445600
БАНКА ДСК ЕАД - Лясковец

3. Местен данък в размер на 7.49 лв., представляващ 2.8 % върху пазарната цена без вкл. ДДС, да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF
код за вид плащане: 442500
БАНКА ДСК ЕАД - Лясковец.

4. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарната оценка за обекта, в размер на 90.00 лв., да се заплатят в касата на Общината – стая № 19.

5. Такса „Административна услуга”, в размер на 16.00 лв., да се заплати в Информационния център в Община Лясковец.
Непарични платежни средства за плащанията по т. 3 - т. 6 не се приемат.

6. Възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед и да сключи договор за продажба на 12/691 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXІІІ - 1234 в кв. 60 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, общ. Лясковец, целия с площ 691 кв. м, описан в Акт за частна общинска собственост (АОС - ч) № 1239/19.06.2019 г.

II. Община Лясковец да придобие право на собственост чрез изкупуване на реална част от Поземлен имот № 1234 по Кадастралния план на гр. Лясковец, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXІІІ - 1234 в кв. 60 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, общ. Лясковец, която част е с площ 3 кв. м, попадащи в улица с о.т. 2026-2027 (ул. „Божур“), собственост на Снежана Спасова Георгиева, Николай Борисов Палев и Светлана Георгиева Палева, при цена в размер на 22.30 лв./кв. м или общо 66.90 лв. за частта от 3 кв. м от имота.

1. Възлага на Кмета на Община Лясковец да сключи договор за покупко - продажба на частта от 3 кв. м от описания в т. II имот с Снежана Спасова Георгиева, Николай Борисов Палев и Светлана Георгиева Палева, съгласно чл. 34, ал. 7 от ЗОС и чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |