This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 71 от заседание
на ОбС, проведено на 26.09.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 595

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I - за гаражи и обслужване, в кв. 2а и Урегулиран поземлен имот (УПИ) XV - за гаражи и обслужване, в кв. 3 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.37, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, във връзка с Решение № 578/25.07.2019 г. на Общински съвет - Лясковец, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 19 (деветнадесет) броя гаражни клетки: от № 1 до № 4; № 6; № 7; № 15; № 17; № 18; от № 20 до № 28 върху УПИ І - за гаражи и обслужване, в кв. 2а по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец и гаражна клека № 3 върху УПИ ХV - за гаражи и обслужване, в кв. 3 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, при началната тръжна цена, посочена в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото решение.

2. Определя стъпка за наддаване 5% от началната тръжна цена за всеки от обектите.

3. Публичните търгове да се проведат в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец, ет. 1, с административен адрес в гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1 в ден и час, съгласно Приложение № 1.

4. Плащането на достигнатата при търговете цена да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за съответния обект, в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF,
код за вид плащане: 445600.

5. Местен данък в размер на 2.8% върху достигната при търговете цена да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за съответния обект, в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF,
код за вид плащане: 442500.

6. Разходите, направени от Община Лясковец, за изготвяне на пазарна оценка в размер на 15,00 лв. (петнадесет лева) за всеки от обектите по т. 1 да се заплатят в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за съответния обект, в левове в касата на Община Лясковец – стая № 19.

7. Такса „Административна услуга” в размер на 25,00 лв. (двадесет и пет лева) за всеки от обектите по т. 1, да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, за съответния обект, в левове в Информационния център в Община Лясковец.
Непарични платежни средства за плащанията по т. 4 – т. 7 не се приемат.

8. Утвърждава тръжната документация за всеки от обектите по т. 1, както и договор за учредяване право на строеж.

9. Тръжната документация за всеки от обектите се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса от 50,00 лв. (петдесет лева), в срока за закупуване, посочен в Приложение № 1.

10. Предложения за участие в търговете с явно наддаване за обектите по т. 1 се подават в запечатан, непрозрачен плик, в Информационния център на Община Лясковец, в срока, посочен в Приложение № 1.

11. Депозитът за участие за всеки от обектите се внася в размер и срок, посочени в Приложение № 1, по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN BG63STSA93003300180001
BIC: STSABGSF.

12. В търговете могат да участват физически лица с постоянен или настоящ адрес: гр. Лясковец, ул. „Стойчо Куркев” № 15, № 17, № 19 и № 21, всички входове, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация.

13. При неявяване на кандидати повторни търгове с явно наддаване да се проведат в същите часове, на същото място, при същите условия на датите, посочени в Приложение № 1. Тръжната документация за участие в повторните търгове с явно наддаване се закупува от Информационния център на Община Лясковец, след заплащане такса от 50,00 лв. (петдесет лева) в срока за закупуване, съгласно Приложение № 1.

14. Предложения за участие в повторните търгове с явно наддаване се подават в запечатан, непрозрачен плик, в Информационния център на Община Лясковец, в срока, посочен Приложение № 1.

15. Депозитът за участие в повторните търгове за всеки от обектите се внася в размер и срок, посочени в Приложение № 1, по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN BG63STSA93003300180001
BIC: STSABGSF.

16. Възлага на Кмета на Община Лясковец провеждането на публичните търгове с явно наддаване за обектите по Приложение № 1, както и сключването на договори за учредяване право на строеж за изграждане на съответния обект по Приложение № 1, със спечелилите участници.


Изтегли:
   Приложение № 1
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |