This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 71 от заседание
на ОбС, проведено на 26.09.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 594

ОТНОСНО: Одобряване текста на проект за Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ГБС - Инфраструктурно строителство“ АД с ЕИК 130131711, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, район Витоша, ул. „Дамяница“ № 3-5, представлявано от инж. Тодор Антонов Гочев и Георги Иванов Кичуков.

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.59 - 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с предложение с вх. № УТ-02-4279/11.09.2019 г. за сътрудничество от страна на „ГБС - Инфраструктурно строителство“ АД с ЕИК 130131711 и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец одобрява текста на проект за Споразумение за сътрудничество – Приложение № 1.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подпише Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец от една страна и „ГБС - Инфраструктурно строителство“ АД с ЕИК 130131711 от друга страна.


Изтегли:
   Приложение № 1
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |