This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 71 от заседание
на ОбС, проведено на 26.09.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 592

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Общински съвет - Лясковец прави вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложения № 2 и № 9.

II. В т. 1.3. от свое Решение № 502/31.01.2019 г. числото „2 927 661 лв.” става „2 928 357 лв.“, като текстът придобива следната редакция:
1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2019 г.:
За капиталови разходи са планирани 2 928 357 лв., от тях:

1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 1 674 254 лв. за:
- 160 982 лв. целева субсидия;
- 328 714 лв. целеви трансфер по ПМС № 125/29.06.2018 г.;
- 278 376 лв. целеви трансфер по ПМС № 165/07.08.2018 г.;
- 786 730 лв. целеви трансфер по ПМС № 315/19.12.2018 г.;
- 29 166 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
- 90 032 лв. от приватизация;
- 254 лв. преходен остатък целева субсидия от 2018 г.

1.3.2. За средства от Европейския съюз – 1 254 103 лв., съгласно Приложение № 2.
1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 325 842 лв., в т.ч. гр. Лясковец – ремонт кухня на ДСП - 10 000 лв., ДГ „Радост” – гр. Лясковец ремонт ВиК – 5 000 лв., с. Мерданя – ремонт съблекалня - 6 000 лв., с. Джулюница - ремонт покривна конструкция на НЧ „Пробуждане - 1896“ - 20 000 лв., с. Драгижево - ремонт покривна конструкция на НЧ „Развитие - 1894“ – 31 000 лв. и текущ ремонт на улични настилки в Община Лясковец – 253 842 лв.
Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9.

1.3.4. За ремонт на улична мрежа и тротоари на територията на Община Лясковец – 421 624 лв. - целеви трансфер, предоставени с ПМС № 165/07.08.2018 г.

1.3.5. Резерв от целева субсидия - 152 318 лв.

1.3.6. Общински съвет - Лясковец дава съгласие кметът на Община Лясковец по реда на чл. 88 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа - Приложение № 11.

1.3.7. За довършителни работи с характер на текущ ремонт от собствени средства – 15 000 лв. за дофинансиране на НЧ „Напредък - 1870” – гр. Лясковец.

Промяната на обектите е, както следва:

Наименование:

А). Целева субсидия § 51-00
било става
1. ДГ „Пчелица“ - укрепване стълбище и
монтиране на козирки на II етаж 21 000 16 402
2. ДГ „Славейче“ - ремонт стълбище и околно
пространство 10 864 12 287
3. „Аварийно отводняване и възстановяване на
настилка на вътрешно дворно пространство в
НУ „Цани Гинчев”, гр. Лясковец” 40 000 45 555
4. Ремонт помещение пенсионерски клуб
с. Добри дял 12 000 9 197
Всичко: 83 864 83 441

§ 52-00
било става
1. ДГ „Сладкопойна чучулига“ - доставка и
монтаж на пелетен котел 35 000 34 880
2. Комбинирано детско съоръжение за възраст
от 3 до 12 г. 0 543 Всичко: 35 000 35 423


Б). Собствени средства по § 40-00 § 51-00
било става
1. Реконструкция и рехабилитация на уличната
настилка, тротоарите и съоръженията към тях на
бул. „Христо Ботев“ в гр. Лясковец 9 200 13 035
2. Основен ремонт на обслужваща сграда към
спортен комплекс в град Лясковец - Етап 1 0 4 620
3. Козаревец - ремонт обслужваща сграда
на стадиона 12 000 11 511

Всичко: 21 200 29 166

В). Собствени средства § 51-00
било става
1. Аварийно отводняване и възстановяване на
настилка на вътрешно дворно пространство в
НУ „Цани Гинчев”, гр. Лясковец 960 0
2. Основен ремонт на обслужваща сграда към
спортен комплекс в град Лясковец - Етап 1 4 620 0
Всичко: 5 580 0

§ 52-00
било става
1. гр. Лясковец - косачка 1 690 0
Всичко: 1 690 0

Г). Приватизация § 51-00
било става
1. Реконструкция и рехабилитация на уличната
настилка, тротоарите и съоръженията към тях на
бул. „Христо Ботев“ в гр. Лясковец 80 832 41 997
2. Рехабилитация на уличната мрежа и
тротоарите на територията на общината - улица
перпендикулярна на ул. „Панайот Хитов“ до
парцел 75 0 35 000

Всичко: 80 832 76 997

§ 52-00
било става
1. гр. Лясковец - косачка 5 360 7 050
2. Комбинирано детско съоръжение за възраст
от 3 до 12 г. 0 2 145
Всичко: 5 360 9 195

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |