This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 71 от заседание
на ОбС, проведено на 26.09.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 591

ОТНОСНО: Дофинансиране на Детска градина „Сладкопойна чучулига“ - с. Джулюница.

На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.6 и т.23, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.2, ал.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и във връзка с постъпило с вх. № ХД-01-4355/16.09.2019 г. предложение от Директора на Детска градина „Сладкопойна чучулига“ - с. Джулюница.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се дофинансира Детска градина „Сладкопойна чучулига“ - с. Джулюница до 31.12.2019 г. със средства в размер на 6 700,00 лв. за откриване на една група към Детска градина „Сладкопойна чучулига“ - с. Джулюница в с. Добри дял.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |