This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 70 от заседание
на ОбС, проведено на 04.09.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 590

ОТНОСНО: Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.68, чл.68а, ал.4 и чл.68в от Закона за съдебната власт, в изпълнение на Решение № 557/20.06.2019 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка с доклад на Временната комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново, и писмо с изх.№ 1342/27.05.2019 г. от Председателя на Апелативен съд - Велико Търново.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя и предлага на Апелативен съд - Велико Търново, следните кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново:

- Петя Рачева Василева;
- Доротея Иванова Димитрова.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |