This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 70 от заседание
на ОбС, проведено на 04.09.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 589

ОТНОСНО: Приемане на допълнение на Решение № 520/28.03.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 и т.7 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец допълва т. 1. от свое Решение № 520/ 28.03.2019 г. за приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2018 г., като текстът придобива следната редакция:

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2018 г., отчетен по функции, групи и параграфи от Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2018 г. по прихода и по разхода в размер на 8 410 263 лв. (Приложение № 1) и окончателния одитен доклад № 0100304219 на Сметната палата, съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Лясковец за 2018 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |