This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 70 от заседание
на ОбС, проведено на 04.09.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 588

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка с Решение № 576/25.07.2019 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. 1. Общински съвет - Лясковец увеличава бюджета на Община Лясковец за 2019 г., както следва:
1.1. По прихода в размер на + 154 449 лв. в т.ч.:
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на + 154 449 лв.
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на + 154 449 лв.
§40-00 – Приходи от продажба на нефинансови активи + 154 449 лв.

1.2. По разходите в размер на + 154 449 лв., в т.ч.:
1.2.2. За местни дейности в размер на + 154 449 лв., в т.ч.:
1. Дейност 606 – Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа
§ 10-30 Текущ ремонт + 148 449 лв.

2. Дейност 738 – Читалища
§ 45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел + 6 000 лв. дофинансиране.

II. Общински съвет - Лясковец прави вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложение № 9.

III. В т. 1.3. от свое Решение № 502/31.01.2019 г. числото „2 927 661 лв.” се запазва, като се актуализира Приложение № 9 към т. 1.3.3. и текстът придобива следната редакция:
1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2019 г.:
За капиталови разходи са планирани 2 927 661 лв., от тях:
1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 1 673 558 лв. за:
- 160 982 лв. целева субсидия;
- 328 714 лв. целеви трансфер по ПМС № 125/29.06.2018 г.;
- 278 376 лв. целеви трансфер по ПМС № 165/07.08.2018 г.;
- 786 730 лв. целеви трансфер по ПМС № 315/19.12.2018 г.;
- 21 200 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
- 27 800 лв. собствени средства;
- 90 032 лв. от приватизация.
- 254 лв. преходен остатък целева субсидия от 2018 г.

1.3.2. За средства от Европейския съюз – 1 254 103 лв. съгласно Приложение № 2.
1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 333 808 лв., в т.ч. гр. Лясковец – ремонт кухня на ДСП – 10 000 лв., ДГ „Радост” – гр. Лясковец ремонт ВиК – 5 000 лв., с. Мерданя – ремонт съблекалня – 6 000 лв., с. Джулюница – ремонт покривна конструкция на НЧ „Пробуждане - 1896“ – 20 000 лв., с. Драгижево – ремонт покривна конструкция на НЧ „Развитие - 1894“ – 31 000 лв. и текущ ремонт на улични настилки в Община Лясковец – 261 808 лв.
Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9.
1.3.4. За ремонт на улична мрежа и тротоари на територията на Община Лясковец – 421 624 лв. – целеви трансфер, предоставени с ПМС № 165/07.08.2018 г.
1.3.5. Резерв от целева субсидия - 152 318 лв.
1.3.6. Общински съвет - Лясковец дава съгласие кметът на Община Лясковец по реда на чл. 88 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа - Приложение № 11.
1.3.7. За довършителни работи с характер на текущ ремонт от собствени средства – 15 000 лв. за дофинансиране на НЧ „Напредък - 1870” – гр. Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |