This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 70 от заседание
на ОбС, проведено на 04.09.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 587

ОТНОСНО: Одобряване текста на Споразумение за партньорство по проект „Изпълнение на демонстрационен проект в областта на управлението на текстилните и пластмасови битови отпадъци в община Лясковец” по процедура № BG16M1OP002-2.009, с наименование „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците” по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020.

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.59 - 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с писмо с вх. № РД-02-4021/27.08.2019 г. от ЕТ „Асен Асенов - 1”, с ЕИК 104595977 и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец одобрява текста на Споразумение за партньорство с ЕТ „Асен Асенов - 1” по проект „Изпълнение на демонстрационен проект в областта на управлението на текстилните и пластмасови битови отпадъци в община Лясковец” по процедура № BG16M1OP002-2.009, с наименование „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците” по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 – Приложение № 1.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подпише Споразумение за партньорство между Община Лясковец от една страна и ЕТ „Асен Асенов - 1” от друга страна.


Изтегли:
   Приложение № 1.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |