This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 70 от заседание
на ОбС, проведено на 04.09.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 586

ОТНОСНО: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-образователните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2019/2020 година.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.53 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г., обн. ДВ бр. 81 от 10 октомври 2017 г., изм. и доп. ДВ бр. 36 от 3 май 2019 г.), регламентиращ броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата и детските градини, както и въз основа представените предложения от директорите на училищата и детските градини на територията на община Лясковец, Постановление № 352/31.12.2018 г. за приемане на актуализиран списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, Постановление № 111/25.06.2018 г. за приемане на списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, както и приложено Становище с изх. № РД 22-2024/16.08.2019 г. от Регионално управление на образованието - Велико Търново за Обединено училище „Петко Рачев Славейков“ - с. Джулюница, искане с изх. № 373/14.08.2019 г. от Директора на ОУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница и искане с изх. № 597/23.08.2019 г. от Директора на СУ „Максим Райкович“ - гр. Лясковец за дофинансиране на маломерни паралелки от първостепенния разпоредител с бюджет.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Утвърждава броя на паралелките с ученици под определения минимум, както следва:

1. ОбУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница, общ. Лясковец:

- І клас - 1 паралелка с 10 ученика.
Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 6 ученика.
- ІІ клас - 1 паралелка с 11 ученика.
Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 5 ученика.
- III клас - 1 паралелка с 11 ученика.
Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 5 ученика.
- ІV клас - 1 паралелка с 12 ученика.
Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 4 ученика.
- V клас - 1 паралелка с 18 ученика.
- VI клас - 1 паралелка с 14 ученика.
Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 4 ученика.
- VІІ клас - 1 паралелка с 11 ученика.
Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 7 ученика.
- VІІІ клас - 1 паралелка, професия „Деловодител“ с 10 ученика.
Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 2 ученика.
- IX клас - 1 паралелка с 10 ученика.
Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 2 ученика.
- X клас - 1 паралелка с 10 ученика.
Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 2 ученика.
Общ недостиг на ученици – 37 ученика.

Средства за дофинансиране: 20% от размера на съответния стандарт, съгласно чл. 68, ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за периода 15 септември – 31 декември 2019 г. – 3 556,29 лв.
Забележка:
Дофинансиране за маломерните паралелки в ОбУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница, общ. Лясковец, за периода 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г. ще бъде планувано с приемането на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

2. Средно училище „Максим Райкович” - гр. Лясковец:

- VIII клас - 1 паралелка с 11 ученика.
Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 1 ученик.
Недостиг на ученици – 1 ученик.

Средства за дофинансиране: 20% от размера на съответния стандарт, съгласно чл. 68, ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за периода 15 септември – 31 декември 2019 г. – 125,30 лв.
Забележка:
Дофинансиране за маломерната паралелка в СУ „Максим Райкович” - гр. Лясковец, общ. Лясковец, за периода 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г. ще бъде планувано с приемането на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

IІ. Определя средна месечна посещаемост на децата в детски градини на територията на община Лясковец, както следва:

- ДГ „Пчелица”- гр. Лясковец - 14 деца;
- ДГ „Радост” - гр. Лясковец - 14 деца;
- ДГ „Славейче” - гр. Лясковец - 14 деца;
- ДГ „Сладкопойна чучулига”- с. Джулюница - 12 деца;
- ДГ „Детелина” - с. Козаревец - 12 деца;
- ДГ „Вълшебство” - с. Драгижево - 12 деца.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |