This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 69 от заседание
на ОбС, проведено на 21.08.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 585

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.22 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Общински съвет - Лясковец изменя и допълва Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Лясковец, по следния начин:

§ 1. В Глава пета „Управление на строителни отпадъци (СО) и земни маси (ЗМ)”, в чл. 29 се правят следните промени:
а). ал. 1 се изменя по следния начин:
„Възложителят на строителни и монтажни работи по смисъла на § 5, т. 40 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, с изключение на текущи ремонти, и възложителят на премахване на строежи отговарят за изготвянето на план за управление на строителни отпадъци в случаите, определени с Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци. Планът се изготвя от правоспособен проектант по смисъла на чл. 162, ал. 1 от Закона за устройство на територията.“

б). ал. 2 се изменя по следния начин:
„ал. (2). Изискването по ал. 1 не се прилага за:
1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 300 кв. м;
2. премахване на сгради с паянтова конструкция;
3. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м;
4. промяна на предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м;
5. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 700 кв. м;
6. изграждане, реконструкция, основен ремонт и премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1500 линейни метра в урбанизирани територии;
7. изграждане, реконструкция и основен ремонт на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 5000 линейни метра извън урбанизирани територии;
8. премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1000 линейни метра извън урбанизирани територии;
9. изграждане, рехабилитация, основен ремонт, реконструкция и премахване на пътища с дължина до 500 линейни метра;
10. премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи, когато е наредено по спешност от компетентен орган, с РЗП, по-малка от 300 кв. м;
11. изграждане и премахване на строежи от шеста категория;
12. всички текущи ремонти.“

в). ал. 3 се изменя по следния начин:
„(3) Планът за управление на строителни отпадъци по ал. 1 се изготвя, представя и одобрява съгласно условията заложени в Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, чл. 11 от Закона за управление на отпадъците и при спазване на изискванията на част трета, глава девета, раздел първи от Закон за устройство на територията.“

г). ал. 4 се отменя;
д). ал. 5 се отменя;
е). ал. 6 се отменя.

§ 2. В Глава пета „Управление на строителни отпадъци (СО) и земни маси (ЗМ)”, чл. 33 се изменя по следния начин:
„Чл. 33. Във връзка с изграждане, поддръжка и отстраняване на аварии по ВиК, ел., съобщителни и други мрежи и съоръжения, експлоатиращите ги и стопанисващите ги институции, както и при ремонтни дейности на граждани, същите са длъжни да уведомят общинска администрация Лясковец при започване на изкопни дейности (прокопаване на настилки), по реда на чл. 72 от ЗУТ.“

§ 3. В Глава шеста „Управление на масово разпространени отпадъци (МРО)“, Раздел II „Управление на отпадъци от опаковки”, чл. 41 се изменя по следния начин:
„Чл. 41. Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населените места с население повече от 5000 жители, събират разделно получените от дейността им отпадъци от опаковки от хартия и картон, стъкло, пластмаси, дърво и метали на територията на обекта и ги предават в съответствие с изискванията на Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.“

§ 4. В Глава шеста „Управление на масово разпространени отпадъци (МРО)“ Раздел VI „Управление на третиране на излезли от употреба гуми (ИУГ)”, чл. 62, ал. 1 се изменя по следния начин:
„Чл. 62. (1) Дейности по събиране и транспортиране на излезли от употреба пневматични гуми по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от ДР на ЗУО се извършва от лица, регистрирани по реда на Глава V, Раздел ІІ на ЗУО, а дейностите по третиране на излезли от употреба пневматични гуми се извършват от лица, притежаващи съответното разрешително по чл. 35, ал. 1 от ЗУО.“

§ 5. В Глава шеста „Управление на масово разпространени отпадъци (МРО)“ Раздел VI „Управление на третиране на излезли от употреба гуми (ИУГ)”, чл. 65, ал. 3 се изменя по следния начин:
„(3). За извършване на дейностите по ал. 1, т. 2 кметът на общината сключва договори с лица, регистрирани по реда на Глава V, Раздел ІІ на ЗУО.“

§ 6. В Глава десета „Контрол“, в чл. 83 се правят следните промени:
а) ал. 1 се изменя по следния начин:
„(1) Длъжностните лица по чл. 82, ал. 1 извършват проверки по документи и/или проверки на място.“

б) ал. 2 се изменя по следния начин:
„(2) Длъжностните лица по чл. 82, ал. 1 поне веднъж годишно извършват проверка на документите, които се изискват от ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му на търговците и брокерите на отпадъци и на лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, и/или извършващи дейности с отпадъци.“

§ 7. В Глава десета „Контрол“, чл. 84, ал. 1 се изменя по следния начин:
„(1) При извършване на проверките длъжностните лица по чл. 82, ал. 1, съставят констативни протоколи и/или актове за установяване на административни нарушения и при констатирани нарушения дават задължително предписание и определят срок за отстраняване на нарушенията.“

§ 8. В Глава единадесета „Административно-наказателни разпоредби“, в чл. 85 се правят следните промени:
а). в ал. 1, създава се нова т. 7 със следното съдържание:
„т. 7. обръща, нарушава целостта, естетическия вид и/или запалва съдове за събиране на отпадъци.“

б) ал. 2 се изменя по следния начин:
„(2) За явно маловажни случаи на административни нарушения по ал. 1, т. 1 и т. 4, установени при извършването им, овластените за това органи по чл. 82, ал. 1 от наредбата налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. срещу издаване на фиш по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“

в) в ал. 3 се правят следните промени:
- т. 1 се изменя по следния начин:
„1. предава ОЧЦМ с битов характер без декларация за произход по чл. 76, ал. 2 от наредбата или откаже да попълни такава или е попълнило неверни сведения в декларацията;“

- т. 2 се изменя по следния начин:
„2. предава ОЧЦМ с битов характер на лице без разрешение или комплексно разрешително по чл. 73, ал. 1 от наредбата;“

- т. 3 се изменя по следния начин:
„3. извършва дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, НУБА и/или ИУМПС без регистрация по Търговския закон или без разрешение, ако деянието не съставлява престъпление;“

- т. 4 се изменя по следния начин:
„4. предава ОЧЦМ, които нямат битов характер, в т.ч. по чл. 76, ал. 1 от наредбата;“

- създава се нова т. 5 със следното съдържание:
„5. получава плащане в брой за предадени ОЧЦМ, когато общата стойност на сделките през съответната календарна година надвишава 100 лв.“

г) създава се нова ал. 6 със следното съдържание:
„(6) За явно маловажни случаи на административни нарушения по ал. 4, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. срещу издаване на фиш по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“

§ 9. В Глава единадесета „Административно-наказателни разпоредби“, в чл. 86, ал. 1 се правят следните промени:
- т. 1 се изменя по следния начин:
„(1) изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това места или в съдове или торби, различни от определените от общината за измерване на количество битови отпадъци по чл. 67, ал. 8 от Закона за местните данъци и такси.“

§ 10. В Глава единадесета „Административно-наказателни разпоредби“, в чл. 87 се правят следните промени:
а). в ал. 1 се създава нова т. 3 със следното съдържание:
„3. не постигне целите за влагане на рециклирани строителни материали съгласно изискванията и сроковете, определени с наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО.“

б). ал. 2 се изменя по следния начин:
„(2) За неизпълнение на предписание по чл. 84, ал. 1 на физическите лица се налага глоба в размер от 2000 лв. до 10 000 лв., а на юридическите лица имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.“

в). ал. 4 се отменя.
г). ал. 5 се отменя.

§ 11. В Глава единадесета „Административно-наказателни разпоредби“, в чл. 92, ал. 2 думите „…или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили“ се заличават и текста придобива следното съдържание:
„(2). За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им.”

§ 12. Преходните и заключителни разпоредби се допълват с § 5 със следното съдържание:
„§ 5. Настоящото изменение е прието на заседание на Общински съвет - Лясковец на 21.08.2019 г. с Решение № 585 от Протокол № 69, от която дата влиза в сила.“

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |