This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 69 от заседание
на ОбС, проведено на 21.08.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 582

ОТНОСНО: Възлагане предоставянето на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0044-С01 по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2”, ОП „РЧР” 2014-2020 година, финансирана от ЕСФ.

На основание чл.17, ал.1, т.7 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социалното подпомагане (ЗСП), във връзка с Решение на Европейската комисия от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес и Указанията за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП „РЧР“ с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец възлага на „Домашен социален патронаж” в Общински комплекс за социални услуги в Община Лясковец предоставянето на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ на територията на Община Лясковец като услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0044-С01 по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2”, ОП „РЧР” 2014-2020 година, финансирана от ЕСФ.

2. Общински съвет възлага на Кмета на Община Лясковец да утвърди „Правила за предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, съобразно утвърдената по проект BG05M9OP001-2.028-0001 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 1“ Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания, Решение на Европейската комисия от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес и „Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП „РЧР“ с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес“.

3. Услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ да се предоставя на потребителите без заплащане на такса за срока на договора по проект „Патронажна грижа в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2”.

4. Контрол по предоставянето на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ ще се осъществява от Общински съвет - Лясковец, съвместно с кмета на общината.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |