This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 69 от заседание
на ОбС, проведено на 21.08.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 580

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и в изпълнение на Решение № 527/25.04.2019 г. на Общински съвет - Лясковец, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване”, както следва:

§ 1. Наименованието на правилника се изменя по следния начин: „Правилник за организацията на дейността на Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” Община Лясковец”.

§ 2. Навсякъде в правилника наименованието „Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” се заменя с наименованието „Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” (ОСП „БОП”)”.

§ 3. Навсякъде в правилника изразът „второстепенен разпоредител с бюджетни кредити” се заменя с израза „второстепенен разпоредител с бюджет”.

§ 4. В чл. 1, ал. 2 след израза „общинския бюджет” се добавят думите: „чрез които се осъществяват мерки за подкрепена заетост, насочена към социално включване на лица в неравностойно положение, за постигане на социална и екологична възвръщаемост”, като текстът придобива следната редакция:
„(2). Общинското социално предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет, чрез които се осъществяват мерки за подкрепена заетост, насочена към социално включване на лица в неравностойно положение, за постигане на социална и екологична възвръщаемост.”.

§ 5. В чл. 5 се правят следните промени:
а). ал. 1 се изменя по следния начин:
„Чл. 5. (1). Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” има за цел улесняване достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвимите лица на територията на Община Лясковец чрез извършване на комунални и благоустройствени дейности по общинска собственост, както и изпълнение на дейности по реда на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет Лясковец”;

б). в ал. 2 изразът „за широко обществено ползване на територията на общината” се заличава, като на негово място се добавят думите: „текущо поддържане на общинска собственост, благоустройство на улична мрежа и пътна сигнализация, благоустройствени услуги на гражданите”, като текстът придобива следната редакция:
„(2). Общинско социално предприятие „БОП” е с предмет на дейност: Опазване, изграждане и поддържане на зелената система на Община Лясковец, стопанисване и почистване на паркове, градини и обществени зони за отдих, поддържане, опазване и озеленяване на зелени площи, текущо поддържане на общинска собственост, благоустройство на улична мрежа и пътна сигнализация, благоустройствени услуги на гражданите.”

в). в ал. 3 се създава нова т. 5 със следното съдържание:
„т. 5. текущо поддържане на общинска собственост”;
г). в ал. 3 се създава нова т. 6 със следното съдържание:
„т. 6. благоустройство и текущо поддържане на улици и съоръжения към тях, поддръжка на пътна сигнализация”;
д). в ал. 3 се създава нова т. 7 със следното съдържание:
„т. 7. осъществяване на програми за улесняване достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвимите лица на територията на Община Лясковец.”.

§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения:
а). ал. 2 се изменя по следния начин:
„Чл. 6. (2). Численият състав на Общинско социално предприятие „БОП” се утвърждава годишно с приемане на бюджета на Община Лясковец за текущата година.”

б). създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3). В щатното разписание на ОСП „БОП” при одобряване на числения състав от Общинския съвет, могат да бъдат включени работни места за подкрепена заетост за постигане на социално включване на уязвими лица на трудовия пазар”.

§ 7. Чл. 7, ал. 1 се изменя по следния начин:
„Чл. 7. (1). Финансирането на Общинско социално предприятие „БОП” се извършва чрез бюджета на Община Лясковец и чрез следните финансови източници:
- приходи от извършвани услуги на физически и юридически лица;
- финансиране по оперативни и международни програми;
- други финансови средства”.

§ 8. В чл. 12, ал. 2 се създават следните нови точки:
а). т. 5 със следното съдържание:
„5. условия и програми за подкрепена заетост и механизъм за участие на лицата в уязвимо положение в дейността на социалното предприятие”.

б). т. 6 със следното съдържание:
„6. методика за измерване на социалната и екологична възвращаемост и постигнат социален ефект от дейността на социалното предприятие”.

в). т. 7 със следното съдържание:
„7. други специфични правила и изисквания, свързани с дейността”.

§ 9. В чл. 15 след думите „нормативни актове” се добавят думите „като гарантира прозрачно и отчетно управление”, като текстът придобива следната редакция:
„Чл. 15. Общинското социално предприятие „БОП” води счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството, Закона за финансово управление и контрол и свързаните с него нормативни актове, като гарантира прозрачно и отчетно управление”.

§ 10. Допълнителните разпоредби се допълват с § 4 със следното съдържание:
„§4. Настоящото изменение е прието на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост и във връзка с административен договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец”, финансиран по процедура BG05М9OP001-2.053 МИГ 05 „Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия” на МИГ Лясковец - Стражица, на заседание на Общински съвет - Лясковец на 21.08.2019 г. с Решение № 580 от Протокол № 69, от която дата влиза в сила„.

§ 11. В Приложение № 1 към чл. 6 отпада определения брой на длъжностите, отразени в структурата на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” Община Лясковец, съгласно редакцията на чл. 6.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |