This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 68 от заседание
на ОбС, проведено на 25.07.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 579

ОТНОСНО: Вземане на решение за промяна предназначението на общински нежилищен имот от частна общинска собственост в публична общинска собственост за УПИ VI-214 в квартал 51 по ПУП на с. Драгижево.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.6, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.2, ал.1 от Наредбата за реда за управление придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, чл.50, ал.2 и чл.57, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, във връзка с предложение с вх.№ 171/17.07.2019 г. от общински съветник.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец приема да бъде променено предназначението на общински нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот VI-214 в квартал 51 по Подробен устройствен план на с. Драгижево, община Лясковец, от имот „за търговски обект“ в „за спортна дейност“ и последваща смяна на вида собственост - от частна общинска собственост в публична общинска собственост.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия, за промяна предназначението и смяна на вида собственост на имота, описан в т.1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |