This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 68 от заседание
на ОбС, проведено на 25.07.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 578

ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Лясковец през 2019 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с Решение № 499/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Лясковец през 2019 година, като в Раздел Б. Разпореждане с имоти - общинска собственост се създава нова т. ІІ. „Учредяване право на строеж върху имоти - частна общинска собственост”, със следното съдържание:

„Учредяване право на строеж върху имоти - частна общинска собственост”
1. гаражна клетка № 1, със застроена площ 21 кв. м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр. Лясковец.
2. гаражна клетка № 2, със застроена площ 21 кв. м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр. Лясковец.
3. гаражна клетка № 3, със застроена площ 21 кв. м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр. Лясковец.
4. гаражна клетка № 4, със застроена площ 21 кв. м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр. Лясковец.
5. гаражна клетка № 6, със застроена площ 21 кв. м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр. Лясковец.
6. гаражна клетка № 7, със застроена площ 21 кв. м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр. Лясковец.
7. гаражна клетка № 15, със застроена площ 34 кв. м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр. Лясковец.
8. гаражна клетка № 17, със застроена площ 21 кв. м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр. Лясковец.
9. гаражна клетка № 18, със застроена площ 21 кв. м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр. Лясковец.
10. гаражна клетка № 20, със застроена площ 21 кв. м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр. Лясковец.
11. гаражна клетка № 21, със застроена площ 21 кв. м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр. Лясковец.
12. гаражна клетка № 22, със застроена площ 21 кв. м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр. Лясковец.
13. гаражна клетка № 23, със застроена площ 21 кв. м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр. Лясковец.
14. гаражна клетка № 24, със застроена площ 21 кв. м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр. Лясковец.
15. гаражна клетка № 25, със застроена площ 21 кв. м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр. Лясковец.
16. гаражна клетка № 26, със застроена площ 21 кв. м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр. Лясковец.
17. гаражна клетка № 27, със застроена площ 21 кв. м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр. Лясковец.
18. гаражна клетка № 28, със застроена площ 21 кв. м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр. Лясковец.
19. гаражна клетка № 3, със застроена площ 33 кв. м, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV - за гаражи и обслужване, кв. 3 по ПУП на гр. Лясковец.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка за учредяване право на строеж върху имоти - частна общинска собственост, описани в т. І.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |