This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 68 от заседание
на ОбС, проведено на 25.07.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 575

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), чл.71, ал.1 и ал.2 и чл.90 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Да се организира и проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) стопански години, считано от стопанска 2019/2020 година на следния имот - частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор: 44793.299.3 (номер по предходен план 299003 по КВС на гр. Лясковец), с площ 7064 кв. м, с трайно предназначение на територията „земеделска“, с начин на трайно ползване (НТП) „изоставена орна земя”, категория: трета, находящ се в землището на гр. Лясковец, подробно описан в Акт за частна общинска собственост (АОС - ч) № 1210/12.02.2019 г., при начална тръжна цена на годишен наем в размер на 126.09 лв., определена при годишна базисна наемна цена (БНЦ) за 2019 г. - 17.85 лв./дка за ниви, съгласно Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, при следните условия:

1. Депозит за участие в публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) стопански години, считано от стопанска 2019/2020 година на имот - частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор: 44793.299.3 (номер по предходен план 299003 по КВС на гр. Лясковец), с площ 7064 кв. м, с трайно предназначение на територията „земеделска“, с начин на трайно ползване (НТП) „изоставена орна земя”, категория: трета, находящ се в землището на гр. Лясковец - 10% (десет процента) от началната тръжна цена за годишен наем в размер на 12.61 лв.

2. Наемът за имота по т. 1 да се актуализира годишно с инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен ИПЦ предходна година), публикуван от Националния статистически институт (НСИ), за което се подписва допълнително споразумение към договора за наем.

3. Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 11.09.2019 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Лясковец, находяща се в сградата на Община Лясковец, ет. І, при спазване изискванията на Глава ІV, Раздел ІІ от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

4. В публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта могат да участват всички физически и юридически лица, представили в Информационния център на Община Лясковец в указания срок изискуемите документи:
- Ценово предложение от участника в търга - В образеца на ценово предложение се вписва предлаганата цена от участника цена за годишен наем, като тя следва да бъде не по-ниска от обявената начална тръжна цена;
- Документ за закупени тръжни книжа. Документът служи за допускане до търга, лично или чрез пълномощник единствено на лицето, за чиято сметка е извършено плащането и важи само за търга на обекта, за който се отнася закупената тръжна документация;
- Банково бордеро за внесен депозит. Документът служи за допускане до участие в търга лично или чрез пълномощник единствено на лицето, за чиято сметка е извършено плащането и важи само за търга на обекта, за който е внесен точният размер на предварително обявения за него депозит;
- Документ за самоличност на участника или на лицето, което представлява участника (на пълномощника при представителство);
- Документ за регистрация - участниците са длъжни да представят копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгл. чл. 23 от Закона за търговския регистър;
- Пълномощно за представителство, когато в търга участва пълномощник;
- Заявление за участие в търга;
- Декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта;
- Декларация за липса на публични задължения към държавата и към Община Лясковец.

5. Не се допускат до участие в публичния търг с тайно наддаване пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да наемат предлагания на търга обект.

6. Търгът се смята за спечелен от участника, предложил най-висока цена за годишен наем, която се обявява пред всички участници и търгът се закрива. При предложена еднаква най-висока цена от двама или повече участници, търгът продължава между тях с открито наддаване и започва от тази цена. В този случай стъпката на наддаване е 5 на сто от първоначалната тръжна цена.

7. При сключване на договора, удостоверения за липса на публични задължения по смисъл на 162, ал. 2 от ДОПК от органите на Националната агенция за приходите и от Отдел „Местни данъци“ в общинска администрация на Община Лясковец, се изисква служебно от Кмета на Община Лясковец.

8. При несключване на договора за наем в определения срок, спечелилият търга участник губи правото за сключване на договор за отдаване под наем на обекта, както и внесения депозит. В този случай, Кметът на общината може да покани за сключване на договор участника, предложил следващата по размер цена.

9. Тръжната документация за обекта да се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса в размер на 15.00 лв., в срок до 17:00 часа на 09.09.2019 г.

10. Оглед на обекта по т. І да се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка до общинска администрация на Община Лясковец.

11. Депозитът за участие в търга да се внася в срок до 10.09.2019 г. вкл., по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка ДСК ЕАД - филиал Лясковец
IBAN: BG63STSA93003300180001
BIC: STSABGSF

12. Предложения за участие в търга с тайно наддаване се подават в запечатан, непрозрачен плик, в Информационния център на Община Лясковец, в срок до 17:00 часа на 10.09.2019 г.

13. При липса на кандидати, повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта по т. 1, да се проведе на 18.09.2019 г., в същия час, на същото място и при същите условия.

14. Тръжна документация за участие в повторния търг с тайно наддаване да се закупува до 17:00 часа на 16.09.2019 г., депозит за участие да се внася до 17.09.2019 г. вкл., а предложения за участие да се подават в срок до 17:00 часа на 17.09.2019 г.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Лясковец провеждането на публичния търг с тайно наддаване за имота по т. І съобразно реда и условията в настоящото решение, утвърждаването на тръжна документация, както и сключването на договор за отдаване под наем със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |