This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 68 от заседание
на ОбС, проведено на 25.07.2019 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 573

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на линеен обект на техническа инфраструктура, започващ извън границите на урбанизирана територия и завършващ в УПИ VII - 79,677, представляващ „Външно ел. захранване на „Център за комплексно обслужване на маркираща техника и консумативи” на ЕТ „СИС 45 - Стоян Стоянов”, на територията на с. Мерданя, общ. Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.5, ал.1 и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец одобрява изготвения проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на линеен обект на техническа инфраструктура, започващ извън границите на урбанизирана територия и завършващ в УПИ VII - 79,677 в кв.48 по ПУП на с. Мерданя, общ. Лясковец, представляващ „Външно ел. захранване на „Център за комплексно обслужване на маркираща техника и консумативи” - собственост на ЕТ „СИС 45 - Стоян Стоянов” с ЕИК 813005959.

Настоящото решение да се обяви по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ в Държавен вестник.

Решението може да се обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ чрез Община Лясковец пред Административен съд - Велико Търново.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |